Ragdolls Nobleman

Uros
FI EE SE CH Vinkizz Standard - FI CH Eoszline Lisbeth
s. 31.8.2019

DM SOD1A&B terve

 

 

 

 


Otso 1 v. (Kuva: Tanja Kuokka)


9 vk


6 vk


4,5 vk 

 


Otso 1 v. (Kuva: Tanja Kuokka) 


9 vk


6 vk


2 vk